محمدرضا عزیزکمالی مدیر نام آشنا، باتجربه و جوان آملی در حکمی از سوی دکتر علی اکبر متکان معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

کمال آنلاین / محمدرضا عزیزکمالی مدیر نام آشنا، باتجربه و جوان آملی در حکمی از سوی دکتر علی اکبر متکان معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

در حکم عزیزکمالی آمده است: نظر به تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی منصوب می شوید.

امیداست با استعانت از خداوند متعال و باهماهنگی و تعامل مدیران، کارشناسان و استفاده از همه ظرفیت ها در انجام مسئولیت ها و امور محوله موفق و موید باشید و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزدمنان خواهانم.

گفتنی است؛ عزیزکمالی در سوابق ارزنده مدیریتی خود رییس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، مدیرکل حقوقی، امور قراردادها و مجامع شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و... را در کارنامه دارد.