مسئول بسیج کارگران وکارخانجات کشور : تعطیلی واحد تولیدی خط قرمز است تولید باید بشود که ستون فقرات وعمود انقلاب است که بارها مقام معظم رهبری تاکید کردند .

کمال آنلاین / سردار الله بداشتی مسئول بسیج کارگران وکارخانجات کشور درنشست تخصصی سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه کربلا با حضورسردار الله بداشتی  مسئول بسیج کارگران وکارخانجات کشور ، فرمانده سپاه آمل ، مدیران کل تامین اجتماعی و تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مازندران ، مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه کربلا، مسئول بسیج کارگران وکارخانجات سپاه آمل ودیگر مدعوین درسالن اجتماعات شهدای جنگل آمل برگزارشد با قدردانی از برگزار کنندکان این نشست گفت : درشرایط سخت اقتثادی تولید برایمان خیلی مهم است .

وی اشاره کرد : با روحیه جهادی وارد میدان شویم تا  کارگاههای نیمه فعال فعال شوند تعطیلی کارخانجات دراین شرایط بسیار سخت است وباید همه همت وحمایت کنیم ضمن رفع بیکاری اشتغال هم ایجاد کنیم .

اگر توانستیم کارگاه تولیدی را سرپا نگه داریم هنر کردیم

 وی تاکید کرد : اگر توانستیم کارگاه تولیدی را سرپا نگه داریم هنر کردیم وبرای این کار من مدیر باید آبرو بگذاریم تا تولید را بالا ببریم .

 مسئول بسیج کارگران وکارخانجات کشور خاطرنشان کرد : امروز دشمن از هر زمان دیگر موشکافانه ما را رصد می کند که اگرکارگاه تولیدی تعطیل بشود وکارگران بیکار شوند فیلم بگیرد وفریاد بزند که حاکمیت به فکر کارگران نیست .

تعطیل کردن مراکز تولیدی آب درآسیاب ریختن دشمنان است

 الله بداشتی با بیان اینکه تعطیل کردن مراکز تولیدی آب درآسیاب ریختن دشمنان است عنوان داشت : اگر واحدی تعطیل بشود تامین اجتماعی تعطیل ومشکلات اجتماعی بوجود می آید امروز تکلیف داریم از بستن واحد تولیدی جلوگیری کنیم .

 وی تاکید کرد : تعطیلی واحد تولیدی خط قرمز است تولید باید بشود که ستون فقرات وعمود انقلاب است که بارها مقام معظم رهبری تاکید کردند .

 وی ضمن قدردانی از تلاش وزحمات سرهنگ حسینیان سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه کربلا ادامه داد : جلسات باید راهبردی تر برگزار شود وبه سنخیت هر موضوع مدیرکل دستگاه مربوطه حضور پیداکند تا مشکلات برطرف گردد .

وی گفت : فضای جامعه غبار آلود است ومدیر جهادی می خواهد که درجنگ پیروز شویم وبنابر تاکید مقام معظم رهبری برای رسیدن به قله باید تلاش کرد که آینده ازآن ماست