مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با تاکید براینکه اخلاق حلقه گمشده درمازندران است گفت : اگر بخش صنعت بیاید وماهم درکنار آنها باشیم آن صنعت به اهداف خود می رسد

حسین جوادی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران در جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش امام زاده عبدالله آمل  با بیان اینکه وظیقه شورای فرهنگ عمومی دستگاهها رادرهدایت برنامه ها همسان سازی کند گفت : فرهنگ فقط نماز خواندن ، روزه ، قرآن خواندن وغیره نیست بلکه بایستی در تمام سطوح جامعه وبا حضور کارشناسان خبره برنامه ریزی کند وراهکاری مناسبی را ارائه بدهد .

 وی تاکید کرد : شورای فرهنگ عمومی بایستی درمسایل خانوادگی که امروز گریبانگیر جامعه شده است ورود پیداکند ومتاسفانه خیلی از اتفاقات درجامعه می افتد وخیلی راحت از کنار آن عبور می کنیم .

 مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه شرکت فولادین ذوب آمل درکنار تولید توانسته است بسته های فرهنگی را آمادکند ومجموعه قرآنی را درحال اجر دارد جای تقدیر وتشکر دارد .

 جوادی با تاکید براینکه اخلاق حلقه گمشده درمازندران است گفت : اگر بخش صنعت بیاید وماهم درکنار آنها باشیم آن صنعت به اهداف خود می رسد وتولید  بیاید در خدمت فرهنگ باشد