کمال آنلاین / مدیرکل شیلات مازندران ایجاد فرصت‌های شغلی دربخش شیلات استان را یکی از مسائل جدی ودرحال پیگیری این اداره کل دانست و گفت: تعهدات شغلی تعیین شده برای اداره کل شیلات استان در سال ۱۴۰۱، ۱۲۴۴ نفر تعیین شده که تا کنون، برای تعداد ۶۴۳ نفر دربخش‌های مختلف آبزی پروری و صیدو صیادی فرصت شغلی ایجاد شده است که مبین تحقق حدود ۵۲ درصدی تعهدی شیلات استان است.

قاسم کریم زاده افزود: ماهیت فعالیت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شیلاتی ازجمله طرح‌های پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، بکارگیری ناظرین در تعاونی‌های صیادی، طرح‌های کمک به تکثیر طبیعی ماهی دراراضی جایگاه‌های پره و رودخانه‌ها و نیز صید ماهیان استخوانی دردریا به نیمه دوم سال برمی گردد.

او گفت: با ابلاغ سهمیه اشتغال سال جاری، براساس برنامه تدوین شده و تهیه برش شهرستانی، ایجاد فرصت‌های شغلی توسط کمیته اشتغال اداره کل رصد، پایش و مراقبت می‌شود.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: در نیمه دوم امسال همه تعهدات ۱۲۴۴ نفر اشتغال محقق میشود.