زیباسازی یکی از ابزارهای قوی است که مجموعه مدیریت شهری می تواند با استمداد از آن به جذب گردشگر کمک نماید. حضور گردشگر در یک شهر – بدون توجه به انگیزه سفر – علاوه بر مزایای متعدد فرهنگی ، اجتماعی به رونق اقتصاد گردشگری کمک نموده و از این طریق بسیاری از هزینه های زیباسازی را جبران می نماید .

کمال آنلاین /از آنجا که رابطه معناداری بین تغییر و تحولات اقتصادی – فرهنگی و به کارگیری هنر در عرصه زندگی شخصی و جمعی انسانها وجود دارد و با توجه به اینکه زیبایی تاثیرات زیادی بر شئونات مختلف زندگی بشر می گذارد، طبیعی است که در زندگی روزمره از زیباسازی محیط پیرامونی به عنوان یک امر لازم و مهم یاد شود و زیباسازی را یک ضرورت بدانیم.

*امروزه به زیبا سازی از نظرگاه های مختلفی نگریسته می شود من جمله:

    زیبایی محیط پیرامونی به عنوان یکی از حقوق شهروندی :

حقوق شهروندی ابعاد گسترده ای دارد که بررسی این مهم مستلزم شناخت زوایای مختلف مسائل شهری و انسانی است. محدوده دید یا همان جلوه بصری تعریف شده در محیط عمومی ، زاینده یکی از این حقوق است که تناسبات هنری و زیبایی شناسی متن اصلی این موضوع می باشد.

    زیباسازی به عنوان بستری برای جذب گردشگر:

زیباسازی یکی از ابزارهای قوی است که مجموعه مدیریت شهری می تواند با استمداد از آن به جذب گردشگر کمک نماید. حضور گردشگر در یک شهر – بدون توجه به انگیزه سفر – علاوه بر مزایای متعدد فرهنگی ، اجتماعی به رونق اقتصاد گردشگری کمک نموده و از این طریق بسیاری از هزینه های زیباسازی را جبران می نماید .

    زیباسازی به عنوان ابزاری برای ارتقاء کیفیت زندگی:

صرف نظر از معنا و مفهوم زیبایی ، اگر زیبایی را محصول یک سری اقدامات هماهنگ و هم راستا در راستای بهینه کردن محدوده دید در محیط مصنوع شهری بدانیم ، قطعاَ این بهینه سازی به معنای حذف دوباره کاریها ، موازی کاریها و منطقی سازی محیط پیرامونی بر اساس نیازهای متقابل انسان – شهر می باشد . طبیعی است که این روند به ارتقاء کیفیت زندگی انسانها منجر خواهد شد .

    زیباسازی و توجه به محیط پیرامونی برای کم کردن فشارهای روانی:

تقسیم بندی های روانی مختلفی برای فضاهای شهری ارائه شده است، من جمله گروهی از روان شناسان بر اساس کاربری روانی شهرها، فضاهای شهری را به سه دسته خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی تقسیم نموده اند. در کنار این فضاها، قلمروهای انسانی وجود دارد که تداخل بیش از حد این قلمروها با یکدیگر باعث ایجاد استرس و فشارهای روانی می شود. توجه به زیباسازی محیط پیرامونی و تفکیک علمی مناطق و فضاهای شهری کمک بسیاری به کاهش این فشارها می نماید.

    توجه به زیباسازی در راستای پاسخ دادن به بخشی از نیازهای درونی:

با توجه به هرم نیازهای مازلو، وقتی که نیازهای پایین هرم به حداقلی از ارضاء می رسند ، توجه به ارضای نیازهای بعدی معطوف می شود، در این بین سطح درآمد اشخاص و جوامع نیز در جا به جایی نیازها و چگونگی ارضای آنها نقش مهمی را ایفا می نماید.

در کشور ما نیز با توجه به رشد اقتصادی سالهای اخیر و افزایش سطح درآمد ملی و سهل الوصول شدن ارتباطات گسترده و آسان که منجر به آشنایی شهروندان با شهرها و سلایق مختلف و شناخت استانداردهای گوناگون در زمینه نوع زندگی و شهرهای گوناگون دنیا گردیده است. سطح توقع مردم از محیط های شهری نیز تفاوت یافته و انتظارات جدیدتری را از عملکردهای محیط شهری انتظار دارند. به نحوی که خاستگاه بسیاری از حرکتهای زیبا سازی شهری ، نیاز به پاسخگویی به این انتظارات بوده است.