نشست صمیمی استاندار مازندران با شرکت های دانش بنیان و نخبگان برگزار شد