اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بازیها و آئین های بومی محلی به همت دانشگاه شمال با همکاری کمیسیون ملی یونسکو برگزار گردید.