ستاد مرکزی دکتر قالیباف با حضور مشاور ورئیس ستاد مرکزی مازندران و دیگر مردم در شهرستان آمل افتتاح شد